PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Wspólne stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu

24-02-2014
Aktualności Polska » Polska

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

Warszawa, dn.  14 stycznia 2014 r.

 

 

 

Stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego

w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu

 

 

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz Polityką energetyczną Polski do roku 2030, firmy i organizacje branżowe, reprezentujące interesy polskiego przemysłu morskiego oraz morskiej energetyki wiatrowej (dalej „branża morska”) przedstawiają wspólnie następujące stanowisko:

1.       Branża morska z zadowoleniem i akceptacją przyjmuje wprowadzone przez Ministra Gospodarki w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 31 grudnia 2013 r. (dalej „ustawa OZE”) zapisy dedykowane dla morskich farm wiatrowych (dalej „MFW”), uwzględniające specyfikę tej technologii i pozwalające jej na równoprawne konkurowanie z innymi technologiami OZE o wsparcie, w perspektywie roku 2020.

2.       Branża morska stoi na stanowisku, że pilne uchwalenie i wejście w życie ustawy OZE, zawierającej mechanizmy pozwalające na uzyskiwanie przez MFW systemowego wsparcia,  przyczyni się do kontynuacji przygotowania projektów farm wiatrowych na polskich obszarach morskich i umożliwi realizację pierwszych tego typu przedsięwzięć przed końcem roku 2020.

3.       Branża morska popiera rozwiązania, których celem jest zmniejszanie kosztów wytwarzania energii przez krajowe MFW. Głównym narzędziem optymalizacji kosztów inwestycyjnych budowy farm wiatrowych na polskich obszarach morskich powinno być rozwijanie krajowego zaplecza dostawczego, logistycznego i serwisowo-obsługowego, bazującego na potencjale polskich stoczni i portów morskich.

4.       Aby właściwie wykorzystać potencjał krajowej branży morskiej, a tym samym pełen potencjał gospodarczy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (dalej „MEW”), branża morska apeluje do Rządu o przyjęcie ambitnych celów ilościowych w zakresie rozwoju tego sektora w perspektywie roku 2030. Zdaniem branży morskiej Polityka energetyczna Polski powinna określać udział morskiej energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym w roku 2030 na poziomie 6 GW.

5.          Branża morska wskazuje, że poza kwestią systemu wsparcia wytwarzania energii przez MFW, niezbędne jest rozwiązanie szeregu innych problemów legislacyjnych, będących barierą w wykorzystaniu potencjału energetyki i przemysłu morskiego. Najważniejsze z nich to:

a)       powiązanie realizacji projektów krajowych MFW z rozwojem krajowego zaplecza dostawczego i obsługowo-serwisowego,

b)       zwiększenie możliwości przyłączeniowych MFW do sieci i powiązanie tych możliwości z udostępnianiem lokalizacji dla nowych projektów na obszarach morskich,

c)       zwiększenie elastyczności w zakresie powiązania harmonogramów przygotowania
i realizacji projektów MFW z ważnością pozwoleń na wznoszenie instalacji na morzu.

   6.            Kierunkowe działania w powyższym zakresie powinny zostać określone w programie działań wykonawczych do nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2030 i stać się przedmiotem odrębnych, dedykowanych dla branży morskiej prac legislacyjnych.      

 

(...) 

 

Całość dokumentu mogą Państwo przeczytać, klikając w ten link.

 

SYGNATARIUSZE:

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polskie Forum Przemysłu Offshore

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Bilfinger Construction GmbH

Crist S.A.

Centrum Techniki Okrętowej  S.A.

Energomontaż-Północ Gdynia
Sp. z o.o.

GSG Towers Sp. z o.o.

Vistal Gdynia S.A.

Morska Agencja Gdynia
Sp. z o.o.

Polski Rejestr Statków S.A.

 StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A SK-A

Polenergia Sp. z o.o.

GL Polen Sp. z o.o.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

 

                                                                                                                                             

                                                                                                            

 

 

 

 

Powrót