PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Wspólne stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu

24-02-2014
Aktualności Polska » Polska

 

 

 

PTMEW invites you to the 8th OFFSHORE Academy Seminar dedicated to Sector Deal - a model of the British, multilateral agreement for the development of the offshore wind sector, concluded in March 2019 between representatives of the offshore wind energy industry, key developers and investors, and the Government.


In addition to extensive document analysis, as part of the OFFSHORE Academy program, a debate will be held on the possibility of concluding a similar agreement for the development of the Polish offshore wind sector with participation of key stakeholders on the side of administration, developers and industry.


 

FRAMEWORK AGENDA OF THE VIII SEMINAR:

 

 

08:30 - 09:15
Registration, welcome coffee
   
09:15 - 09:30 Welcome speech
   
09:30 - 10:30 Session I: Sector Deal – Introduction
  Speaker tba.
    UK offshore market - status / development plan

  UK policy for offshore
    Genesis and purpose of Sector Deal
    Legal status of Sector Deal
    Key issues / goals of Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Coffee break
   
10:45 - 11:45 Session II: Sector Deal - content
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
     Detailed scope of Sector Deal
    Signficance for offshore industry
    Oersted/industry perspective
    Practical applications
   
11:45 - 12:00 Coffee break
   
12:00 - 13:00 Session III: Sector Deal – Design and implementation
  Benjamin Sykes - Chair of OWIC
  BEIS Representative
    Role of the Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partners, stakeholders and supporters
    Implementation / evaluation plan
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Session IV: Debate on possibilities of implementation of Polish "Sector Deal" with participation of key stakeholders
   
15:20 - 15:30 Summary
   
  The agenda might be a subject of changes.

 

Registration form

 

 

Warszawa, dn.  14 stycznia 2014 r.

 

 

 

Stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego

w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu

 

 

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz Polityką energetyczną Polski do roku 2030, firmy i organizacje branżowe, reprezentujące interesy polskiego przemysłu morskiego oraz morskiej energetyki wiatrowej (dalej „branża morska”) przedstawiają wspólnie następujące stanowisko:

1.       Branża morska z zadowoleniem i akceptacją przyjmuje wprowadzone przez Ministra Gospodarki w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 31 grudnia 2013 r. (dalej „ustawa OZE”) zapisy dedykowane dla morskich farm wiatrowych (dalej „MFW”), uwzględniające specyfikę tej technologii i pozwalające jej na równoprawne konkurowanie z innymi technologiami OZE o wsparcie, w perspektywie roku 2020.

2.       Branża morska stoi na stanowisku, że pilne uchwalenie i wejście w życie ustawy OZE, zawierającej mechanizmy pozwalające na uzyskiwanie przez MFW systemowego wsparcia,  przyczyni się do kontynuacji przygotowania projektów farm wiatrowych na polskich obszarach morskich i umożliwi realizację pierwszych tego typu przedsięwzięć przed końcem roku 2020.

3.       Branża morska popiera rozwiązania, których celem jest zmniejszanie kosztów wytwarzania energii przez krajowe MFW. Głównym narzędziem optymalizacji kosztów inwestycyjnych budowy farm wiatrowych na polskich obszarach morskich powinno być rozwijanie krajowego zaplecza dostawczego, logistycznego i serwisowo-obsługowego, bazującego na potencjale polskich stoczni i portów morskich.

4.       Aby właściwie wykorzystać potencjał krajowej branży morskiej, a tym samym pełen potencjał gospodarczy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (dalej „MEW”), branża morska apeluje do Rządu o przyjęcie ambitnych celów ilościowych w zakresie rozwoju tego sektora w perspektywie roku 2030. Zdaniem branży morskiej Polityka energetyczna Polski powinna określać udział morskiej energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym w roku 2030 na poziomie 6 GW.

5.          Branża morska wskazuje, że poza kwestią systemu wsparcia wytwarzania energii przez MFW, niezbędne jest rozwiązanie szeregu innych problemów legislacyjnych, będących barierą w wykorzystaniu potencjału energetyki i przemysłu morskiego. Najważniejsze z nich to:

a)       powiązanie realizacji projektów krajowych MFW z rozwojem krajowego zaplecza dostawczego i obsługowo-serwisowego,

b)       zwiększenie możliwości przyłączeniowych MFW do sieci i powiązanie tych możliwości z udostępnianiem lokalizacji dla nowych projektów na obszarach morskich,

c)       zwiększenie elastyczności w zakresie powiązania harmonogramów przygotowania
i realizacji projektów MFW z ważnością pozwoleń na wznoszenie instalacji na morzu.

   6.            Kierunkowe działania w powyższym zakresie powinny zostać określone w programie działań wykonawczych do nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2030 i stać się przedmiotem odrębnych, dedykowanych dla branży morskiej prac legislacyjnych.      

 

(...) 

 

Całość dokumentu mogą Państwo przeczytać, klikając w ten link.

 

SYGNATARIUSZE:

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polskie Forum Przemysłu Offshore

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Bilfinger Construction GmbH

Crist S.A.

Centrum Techniki Okrętowej  S.A.

Energomontaż-Północ Gdynia
Sp. z o.o.

GSG Towers Sp. z o.o.

Vistal Gdynia S.A.

Morska Agencja Gdynia
Sp. z o.o.

Polski Rejestr Statków S.A.

 StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A SK-A

Polenergia Sp. z o.o.

GL Polen Sp. z o.o.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

 

                                                                                                                                             

                                                                                                            

 

 

 

 

Powrót