PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Stanowisko PTMEW dot. sytuacji w zakładach ST3 Offshore Sp. z o.o.

19-02-2020
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej z zaniepokojeniem przyjmuje doniesienia dotyczące trudnej sytuacji szczecińskiej firmy ST3 Offshore Sp. z o.o., a zwłaszcza zapowiadanego kierunku ewentualnej restrukturyzacji i sposobu wykorzystania jej potencjału produkcyjnego. Szczególny niepokój budzą medialne zapowiedzi weryfikacji podstawowego profilu zakładu na rzecz bliżej niesprecyzowanej produkcji okrętowej.

 

Biorąc pod uwagę unikatowe możliwości najnowocześniej w Europie fabryki ST3 Offshore
oraz przedstawione powyżej stabilne perspektywy rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej uważa za niezbędne:


1. Utrzymanie aktywów produkcyjnych oraz kompetencji załogi fabryki ST3 Offshore i wykorzystanie ich w kontekście spodziewanej dobrej koniunktury rynkowej.


2. Przeprowadzenie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w kierunku wyłonienia efektywnej struktury właścicielskiej, w tym z udziałem państwowego integratora przemysłu morskiej energetyki wiatrowej (ARP S.A.) oraz ewentualnego zagranicznego inwestora branżowego.


3. Wdrożenie planu naprawczego zorientowanego na odzyskanie i wzmocnienie pozycji
ST3 Offshore na rynku morskiej energetyki wiatrowej.


4. Przywrócenie proaktywnego modelu zarządzania zakładem, zorientowanego na agresywne pozyskiwanie zamówień na rynku europejskim oraz na perspektywicznym rynku krajowym.


5. Zapewnienie koordynacji działań ST3 Offshore z innymi polskimi podmiotami działającymi
w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, w tym przede wszystkim z Energomontażem-Północ Gdynia S.A. oraz Baltic Operator Sp. z o.o. / GSG Towers.


6. Przeprowadzenie kompleksowej analizy i ewentualnej rewizji profilu produkcyjnego w kontekście aktualnych wymagań rynku, w tym pod kątem:


-optymalizacji technologii i organizacji produkcji konstrukcji typu jacket i sekcji łącznikowych transition pieces, w tym w oparciu o współpracę z zewnętrznymi partnerami i kooperantami,


-przygotowania linii technologicznych do produkcji kratownicowych konstrukcji wsporczych dla morskich stacji elektroenergetycznych (co najmniej 5-6 konstrukcji do 2030 roku dla zamówień z rynku krajowego),


-uruchomienia nowej linii do produkcji konstrukcji wsporczych typu monopal XXL w oparciu o nowy zakład (filię) zlokalizowany poza zakładem głównym w Szczecinie na dogodnie położonych terenach stoczniowych w Świnoujściu (wobec spodziewanego w Europie już w najbliższych 3 latach skokowego wzrostu zamówień powyżej zdolności produkcyjnej europejskich dostawców, a także w kontekście spodziewanego zapotrzebowania z rynku krajowego na poziomie min. 50-60 sztuk rocznie już od roku 2024),


-możliwości rozszerzenia oferty firmy w zakresie pływających konstrukcji wsporczych
w perspektywie kilku najbliższych lat.
 

 

Pełna treść stanowiska poniżej:

 

 

Powrót