PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej w sprawie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej w Polsce

16-08-2012
Aktualności Polska » Polska


W nawiązaniu do rozwijającej się w Polsce dyskusji na temat uwarunkowań rozwoju nowych gałęzi energetyki i planowanej realizacji nowych znaczących źródeł wytwórczych, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej stoi na stanowisku, że dla zapewnienia budowy optymalnego modelu polskiej energetyki niezbędne jest promowanie rozwiązań w sposób zrównoważony, uzupełniających aktualny energy-mix o nowe, perspektywiczne i bezpieczne technologie.

Obecnie przed polską energetyką stoją olbrzymie wyzwania inwestycyjne w zakresie kompleksowej modernizacji mocy wytwórczych oraz infrastruktury przesyłowej. Poziom dekapitalizacji bloków węglowych konwencjonalnych elektrowni, wzrastające ograniczenia emisyjne oraz konieczność coraz oszczędniejszego gospodarowania zasobami węgla spowodują, że w perspektywie najbliższych 20 lat znaczna część systemowych mocy węglowych będzie musiała zostać trwale zastąpiona przez nowe, wysokowydajne i niskoemisyjne źródła. Długość cyklu inwestycyjnego w energetyce oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa całego procesu przebudowy naszych mocy wytwórczych wymagają podejmowania już obecnie rozstrzygających decyzji co do kierunku planowanych zmian.

Dotychczasowe doświadczenia krajów europejskich oraz aktualne trendy w planowaniu rozwoju systemów elektroenergetycznych wskazują, że kluczowymi technologiami, które powinny być traktowane jako strategiczne i perspektywiczne w przypadku Polski, są przede wszystkim: morska energetyka wiatrowa oraz niezależnie od naszych wątpliwości również energetyka jądrowa, uzupełniane o pozostałe technologie bazujące na źródłach odnawialnych oraz na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródłach gazowych.

W perspektywie roku 2030 to właśnie morska energetyka wiatrowa i energetyka jądrowa, rozwijane komplementarnie, są w stanie znacząco przyczynić się do zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz realizacji celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej, wnosząc do polskiego systemu nawet po 6 GW mocy wytwórczych każda. Osiągnięcie tego będzie możliwe jednak tylko przy odpowiednio realizowanej polityce systemowego i równoczesnego wspierania rozwoju obu tych kierunków.

Energetyka jądrowa już dziś korzysta ze znacznej pomocy państwa i nakłady w tym zakresie będą znacząco zwiększane. Morska energetyka wiatrowa, jako domena działalności głównie podmiotów prywatnych, nie wymaga bezpośredniego zaangażowania inwestycyjnego środków budżetowych, a jedynie zapewnienia perspektywicznego poziomu wsparcia w ramach mechanizmów dedykowanych odnawialnym źródłom energii, uwzględniającego potencjał i przyszłą rolę energetyki wiatrowej na morzu dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie rozwój każdej z tych gałęzi energetyki przyczyni się do wielomiliardowych inwestycji oraz powstania kilku tysięcy miejsc pracy. Przedstawione w tym zakresie ostatnie stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej jednoznacznie wskazuje na niekonkurencyjne relacje pomiędzy morską energetyką wiatrową i energetyką jądrową oraz argumenty za ich zsynchronizowanym rozwojem.

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej popiera inicjatywy i apeluje o działania zmierzające do uruchomienia otwartej publicznej dyskusji na temat rzeczywistych potrzeb, pożądanych i uzasadnionych kierunków modernizacji oraz planowanego w perspektywie roku 2030 modelu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że debata oparta na rzetelnych informacjach i analizach niezależnych ekspertów może przyczynić się do wypracowania niezbędnego w tym zakresie politycznego i społecznego konsensusu.

Bogdan Gutkowski,
Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej
Gdańsk, 16.08.2012

 

Powrót