PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Senat zakończył prace nad ustawą o OZE

11-02-2015
Aktualności Polska » Polska

W dniu 07.02.2015 odbyło się posiedzenie Senatu, podczas którego przeprowadzono głosowanie w sprawie poprawek wniesionych przez komisje senackie do projektu ustawy o OZE.

 

Projekt ustawy zakłada zmianę modelu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Świadectwa pochodzenia zwane „zielonymi certyfikatami” zostaną zastąpione systemem aukcyjnym. Pierwsze aukcje miałyby odbyć się nie wcześniej niż w kwietniu 2016 roku, a ostatnie w czerwcu 2021 roku.

 

Zapisy ustawy przewidują możliwość ubiegania się o wsparcie w systemie aukcyjnym m.in. przez inwestorów przygotowujących projekty morskich farm wiatrowych, jednak poszczególne zapisy ustawy budzą wątpliwości co do faktycznej możliwości skorzystania z tego prawa.

 

W dniach 29 stycznia i 4 lutego odbyły się posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele PTMEW.

 

Przed posiedzeniami komisji PTMEW wniósł propozycje korekt w zapisach ustawy, istotnych z punktu widzenia sektora morskiej energetyki wiatrowej. Zaproponowane poprawki dotyczyły: usunięcia wymogu przedstawienia pozwolenia na budowę MFW przed przystąpieniem do aukcji, wprowadzenia wymogu co najmniej 25% udziału komponentów wyprodukowanych na terenie Polski w instalacjach objętych systemem wsparcia, a także wprowadzenia obowiązku wyszczególniania rodzajów instalacji przewidzianych do objęcia systemem wsparcia w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

 

PTMEW w oficjalnym stanowisku poparło także poprawkę zgłoszoną przez ekspertów branżowych, dotyczącą wydłużenia terminów ważności pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.

 

Niestety wszystkie wyżej wymienione propozycje poprawek, w tym także inne propozycje wniesione przez sektor OZE, zostały odrzucone przez izbę wyższą parlamentu.

 

W czasie prac komisji senackich, najwięcej kontrowersji wzbudziła tzw. poprawka prosumencka. Ostatecznie senatorowie odrzucili propozycję taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji na poziomie od 0,45 do 0,75 zł/kWh.  W zamian przyjęto propozycję jednolitej taryfy w wysokości 210% średniej rynkowej ceny energii z roku poprzedniego dla wszystkich instalacji do 10 kW.

 

W najbliższych dniach ustawa o OZE wraz z poprawkami senatorów wróci pod obrady Sejmu, który zadecyduje o jej ostatecznym kształcie.

 

Do pobrania: stanowisko PTMEW

 

Powrót