PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Podpis Prezydenta pod ustawą o OZE

14-08-2017
Aktualności Polska » Polska

Przyjęta przez Sejm w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

 

Zgodnie z ustawą, jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125 proc. rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 złotych za 1 MWh.

 

Treść nowelizacji uderza w interes inwestorów oraz producentów energii ze źródeł odnawialnych z powodu powiązania wysokości opłaty zastępczej z drastycznie niskimi cenami świadectw pochodzenia.

 

Źródło: gramwzielone.pl

Powrót