PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

MAP upubliczniło projekt tzw. "ustawy offshore"

15-01-2020
Aktualności Polska » Polska

Projekt ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, bo tak brzmi proponowana nazwa projektowanego aktu, został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 15.01.2020 r.

 

Projekt reguluje istotne z punktu widzenia inwestorów oraz łańcucha dostaw kwestie związane z realizacją oraz eksploatacją morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

 

Jednym z najistotniejszych elementów ustawy jest nowy system wsparcia, dedykowany wyłącznie źródłom wiatrowym na morzu. Wg proponowanych regulacji system zostanie podzielony na dwie fazy. W pierwszej z nich, przewidzianej na lata 2020-2022 projekty, dla których podpisane zostały umowy przyłączeniowe, inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach indywidualnie prowadzonego postępowania, każdorazowo z notyfikacją do Komisji Europejskiej. Maksymalny wolumen mocy projektów, które mogą uzyskać wsparcie w tym trybie projektodawca określił na poziomie 4600 MW.

 

Druga faza ma zostać oparta na systemie aukcyjnym, z aukcjami zaplanowanymi na 2023, 2025 oraz 2027 rok, opcjonalnie również na 2028. Przedmiotem aukcji w 2023 roku ma być wolumen mocy pozostały jako niewykorzystany z pierwszej fazy, a zatem róniżca pomiędzy 4600 MW a wolumenem rozdysponowanym pomiędzy wytwórców, którzy złożyli w sposób skuteczny kompletne wnioski o wsparcie w fazie pierwszej. W aukcjach na 2025 i 2027 maksymalnym wolumenem mocy do rozdysponowania jest każdorazowo 2500 MW, co łącznie z 4600 MW określa potencjał polskiego sektora offshore wind na poziomie 9600 MW.

 

Ponadto projekt ustawy reguluje kwestie związane z przygotowaniem planu łańcucha dostaw dla realizowanych projektów, zobowiązując inwestorów zarówno do sporządzenia takiego planu, jak również składania w określonym trybie i czasie raportów z wykonania planu.

 

Projektodawca zawarł w proponowanym dokumencie także regulacje dotyczące m. in. zasad przyłączania projektów do sieci oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych w zakresie wyprowadzenia mocy z farmy oraz kwestii technicznych związanych z bieżącą eksploatacją farmy.

 

Pełna treść projektu ustawy wraz z OSR oraz pozostałymi dokumentami dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12329105/katalog/12656009#12656009

 

Konsultacje publiczne potrwają 30 dni od dnia upublicznienia projektu, tj. 15.01.2020 r. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej przygotuje wnioski i uwagi w trybie konsultacji, a także przedstawi oficjalne stanowisko branży dot. projektu.

Powrót