PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Belgia: Kraje członkowskie UE powinny przyjąć założenia krajowego planu przestrzennego obszarów morskich

03-10-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Dostawa energii z morskich odnawialnych źródeł energii - wiatru, fal i pływów – w rejonie europejskich basenów morskich wymagać będzie bardziej zintegrowanego i transgranicznego planu przestrzennego obszarów morskich (PPOM). Można to osiągnąć dzięki nowej dyrektywie dotyczącej PPOM. Taka dyrektywa może wymagać legislacji w państwach członkowskich, jednak nie narzuca formy i treści, a także dać podstawę do zwiększonej współpracy nad zagadnieniami PPOM poprzez elastyczne działania regionalne. Jest to jedno z kluczowych zaleceń finansowanego przez UE projektu SEANERGY 2020.


Wspólne i zintegrowane podejście do dalszego wykorzystania przestrzeni na morzu jest wymagane do zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów morskich. Finansowany ze środków unijnych projekt SEANERGY 2020 zawiera badania nad krajowymi i międzynarodowymi instrumentami planowania – wspomniane badania przeprowadzono w celu sformułowania zaleceń politycznych dotyczących jak najlepszego wykorzystania założeń PPOM i usunięcia przeszkód politycznych możliwych do wystąpienia podczas stosowania morskiej energii odnawialnej w europejskich basenach morskich.


Sprawozdanie projektu SEANERGY 2020 stwierdza, że Komisja Europejska powinna zachęcać państwa członkowskie UE do przyjęcia krajowego planu przestrzennego obszarów morskich (PPOM).


Dodatkowymi zaleceniami projektu SEANERGY 2020, które mogą się zmieścić w ramach dyrektywy UE w sprawie PPOM, są:

  • stworzenie regionalnego (lub subregionalnego) forum mającego na celu regulację krajowych założeń i projektów pomiędzy krajami sąsiadującymi;
  • zapewnienie transgranicznych konsultacji między zainteresowanymi stronami;
  • współpraca nad kluczowymi aspektami PPOM, takimi jak gromadzenie i zrządzanie danymi, rozwój infrastruktury sieciowej, badania, pozwolenia i licencje.


Konsorcjum realizujące projekt, kierowane przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), składało się z ośmiu różnych partnerów europejskich.

 

Źródło

 

Powrót