PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

 

W piątej fazie realizacji projektu zrealizowane zostało Seminarium Podsumowujące, które odbyło się dnia 25.04.2016 w Sopocie. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Partnerów projektowych, administracji morskiej oraz regionalnych biur planowania przestrzennego sporządzona została lista wniosków i rekomendacji, dotyczących niniejszego projektu oraz kolejnych o podobnej tematyce i specyfice.

 

Ponadto powstał raport, obejmujący opis działań w projekcie na tle procesu planistycznego, główne ustalenia planu oraz wnioski i uwagi końcowe, a także rekomendacje dla innych tego typu procesów w Regionie Bałtyckim. Raport został sporządzony w polskiej oraz angielskiej wersji językowej i  rozesłany do lokalnych interesariuszy, a także – w skróconej wersji anglojęzycznej – do partnerów PTMEW w Regionie Bałtyckim.

 

 

WNIOSKI

 

Niezwykle istotną rolę w powodzeniu projektu partycypacyjnego odgrywa frekwencja podczas seminariów. W tym celu niezbędna jest współpraca z administracją morską w zakresie udostępnienia danych kontaktowych do podmiotów, które wyraziły swoje zainteresowanie tematem planowania poprzez swoją obecność na spotkaniach organizowanych wcześniej przez Urząd Morski w Gdyni. Ścisła współpraca w tym zakresie z administracją morską jest konieczna na każdym etapie realizacji projektu o podobnej specyfice. Podnosi ona wiarygodność autorów projektu oraz rangę organizowanych spotkań.Warto również pomyśleć o szerokiej dystrybucji informacji o spotkaniu. Warto zastanowić się nad wykupieniem płatnego ogłoszenia w mediach lokalnych. Z pewnością konieczna jest współpraca z lokalnymi klastrami, sieciami organizacji pozarządowych etc., o ile takie istnieją na danym terenie. Ponadto konieczna jest samodzielna praca, polegająca na wyszukiwaniu znajdujących się na danym terenie organizacji oraz firm potencjalnie zainteresowanych przedmiotem projektu.
 


Zebranym słuchaczom należy precyzyjnie przedstawić cel oraz zakres tematyczny spotkania. Informacje powinny być przekazywane w sposób nieskomplikowany, najlepiej w formie możliwie zwięzłych i przejrzystych wypowiedzi. Niezwykle istotne jest również umożliwienie szerokiej dyskusji z możliwością zadawania pytań. Dzięki temu uniknąć można wielu nieporozumień oraz uporządkować wiedzę słuchaczy.
 W przypadku projektu o tematyce planowania przestrzennego na morzu, a więc zagadnienia wciąż mało popularnego, należy podkreślać wagę i skutki, jakie będzie wywierał na życie i pracę zawodową interesariuszy gospodarki morskiej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich od chwili jego wejścia w życie. Potencjalni interesariusze Planu przejawiają dość niski poziom wiedzy na temat celu oraz przebiegu procesu planistycznego.Istotnym wyzwaniem jest przeniesienie na grunt języka Planu złożoności lokalnych konfliktów interesów oraz uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy.

 

 

REKOMENDACJE

 

Projekt „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich” miał charakter akcyjny, jednak istnieje wola kontynuowania jego idei w ramach nowego przedsięwzięcia. Chcąc podtrzymać zainteresowanie tematyką planowania przestrzennego na morzu potencjalnych interesariuszy, konieczna jest realizacja projektu długofalowego, uwzględniającego postępy w pracach administracji morskiej nad dokumentem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. W trakcie Seminarium Podsumowującego, które odbyło się 25 kwietnia 2016 roku w Sopocie padła również sugestia, że podobny projekt winien być wpisany na listę priorytetów Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku.Niezwykle istotne są sprawne działania w zakresie public relations i promocji, którą powinny zajmować się na zlecenie wyspecjalizowane w tym kierunku agencje. Niszowość zagadnienia przestrzennego planowania na morzu wymaga przygotowania szeroko zakrojonej oraz długotrwałej kampanii informacyjno-edukacyjnej.Wspomaganiem partycypacji publicznej w planowaniu obszarów morskich powinny zajmować się firmy lub instytucje niebędące stronami w sporach na gruncie Planu.Z punktu widzenia odpowiedniego dotarcia do pożądanych grup zawodowych oraz doboru argumentów przedstawianych podczas spotkania ważna jest analiza struktur organizacji branżowych oraz zbadanie możliwości występowania konfliktów interesów w ramach jednego sektora, co nierzadko ma miejsce. Również z tego powodu powinno się organizować spotkania poświęcone morskiemu planowaniu przestrzennemu dedykowane określonym branżom lub grupom zawodowym, by wypracować wspólne dla całego środowiska stanowisko i oczekiwania względem Planu.Należy wciąż powiększać katalog dobrych praktyk zaczerpniętych od państw, w których proces planowania przestrzennego na morzu dobiegł końca bądź jest w dalszym stadium zaawansowania.Zwieńczeniem pracy w ramach projektu o tej tematyce powinna być publikacja zebranych wyników w celu ich utrwalenia oraz dotarcia z nimi do szerokiej grupy podmiotów zainteresowanych. W budżecie projektu powinny zostać przewidziane środki na przygotowanie i opublikowanie takiego wydawnictwa.