PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

Realizacja fazy czwartej nastąpiła bezpośrednio po spotkaniach konsultacyjnych. Jej istotę stanowiły trzy debaty publiczne nt. planowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zrealizowane kolejno w Gdyni (22.03.2016), Słupsku (01.04.2016) oraz w Szczecinie (12.04.2016). Debaty stanowiły również okazję do podsumowania działań podjętych w ramach projektu „Partycypacja publiczna w planowaniu przestrzennym polskich obszarów morskich” na szerszym forum interesariuszy zapraszanych wcześniej na spotkania informacyjne oraz konsultacyjne. Po prezentacji zawierającej podsumowanie przygotowane przez Prezesa PTMEW Mariusza Witońskiego w programie przewidziany został czas na moderowaną dyskusję z udziałem zaproszonych panelistów oraz słuchaczy.

 

Debata w Gdyni

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. W panelu dyskusyjnym udział wzięli:  Andrzej Cieślak – Urząd Morski w Gdyni, Magdalena Matczak – Instytut Morski w Gdańsku oraz Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki.

 


Debata rozpoczęła się serią odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatora. Pierwsze z nich dotyczyło celu, w jakim realizowany jest plan. W odpowiedzi Pan Andrzej Cieślak wskazał na usystematyzowanie i zoptymalizowanie wykorzystania zasobów morskich, z czym zgodzili się pozostali eksperci.

 


Kolejne pytanie dotyczyło trudności przy realizacji planu, polegających na złożoności metodologii lub trudnej specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki morskiej. Przedstawiciel MIR Pan Marcin Rakowski wymienił kwestie związane z rybołówstwem ze względu na szczególny charakter i powiązanie tej branży z morzem, wskazując m. in. na całkowite lub tymczasowe wyłączenia z użytku łowisk. Magdalena Matczak zauważyła, że Plan jest w stanie rozwiązać jedynie konflikty o charakterze przestrzennym, jednocześnie podkreślając, że Plan jako taki będzie rezultatem procesu planistycznego, stanowiącego fazę rzeczywistego rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

Debata w Urzędzie Miejskim w Słupsku

 

Paneliści: Ryszard Hamerski – Urząd Morski w Słupsku, Magdalena Matczak – Instytut Morski w Gdańsku, Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki
 

Debatę charakteryzował aktywny udział oraz duża ilość pytań zadawanych przez zaproszonych Gości.
 

Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Ustce pytali m. in. o skrócenie procesu inwestycyjnego na polskich wodach morskich dzięki uczynieniu z Planu dokumentu wiążącego oraz podstawowego dla inwestycji. Ryszard Hamerski wskazał, że nastąpi to poprzez skrócenie drogi formalno-prawnej dzięki bezpośredniemu nadzorowi nad inwestycjami, wykonywanemu na gruncie Planu przez Urzędy Morskie. Pytano również o częstotliwość rewizji Planu, w tym o możliwość częstszych niż co dziesięć lat rewizji Planu w strefie przybrzeżnej ze względu na wzmożoną aktywność gospodarczą i turystyczną.

 

Przedstawiciel Urzędu Miasta w Ustce zadał również pytanie, które dotyczyło transgranicznej koordynacji ustaleń planistycznych. W odpowiedzi Magdalena Matczak przedstawiła założenia projektów unijnych – Baltic Lines, Baltic Scope, które w tej chwili stanowią główne platformy rozmów na poziomie międzynarodowym. Przytoczyła również przykład Szwecji, która opublikowała swoje dotychczasowe ustalenia na poziomie inwentaryzacji zasobów oraz wystosowała zapytanie do krajów sąsiednich o ewentualne wnioski i uwagi.


 

Przedstawiciel firmy Baltic Net wyraził oczekiwanie, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich uwzględniał będzie inne dokumentu planistyczne, jak np. coroczne plany połowowe. Magdalena Matczak w odpowiedzi podkreśliła, że Plan rozwiązuje jedynie konflikty przestrzenne.


 

Grzegorz Hałubek – pełnomocnik ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ds. rybołówstwa zgłosił sceptycyzm branży rybołówczej wobec lokalizowania fam wiatrowych na polskich wodach morskich. Podkreślił również, że według jego rozeznania nie istnieją w tej kwestii jasne reguły prawne.

 

 

 

Debata w Urzędzie Morskim w Szczecinie

 


Paneliści: Maciej Cehak – Urząd Morski w Szczecinie, Magdalena Matczak – Instytut Morski w Gdańsku, Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki

 


Dyskusja rozpoczęta została od pytania o cel, w jakim tworzony jest plan. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił Maciej Cehak, wymieniając wśród najważniejszych celów skrócenie procedury wnioskowania o inwestycje na morzu, usystematyzowanie oraz ubranie w ramy prawne nowych form wykorzystania morza, np. morskiej energetyce wiatrowej, rolnictwie podmorskim etc.

 


Jedno z pytań dotyczyło obostrzeń w planie w celu zapobieżenia sytuacji, w której dla danego obszaru złożona zostanie duża liczba wniosków o wątpliwej wartości merytorycznej lub naznaczona niezgodnością z prawem. Maciej Cehak odpowiedział, że najważniejsze jest zebranie możliwie dużej liczby wniosków, choć  nie wykluczył, że akty prawne towarzyszące Planowi, zawierające obostrzenia, mogą powstać. Magdalena Matczak dodała, że obostrzenia takie będą powstawały w ścisłym związku ze złożonymi wnioskami, by nie hamować potencjału rozwoju gmin w pożądanych przez nie kierunkach.

 


Magdalena Matczak mówiła o obszarach chronionych, podkreślając, że Plan z pewnością nie spowoduje okrojenia obszarów chronionych (np. Natura 2000), może natomiast dodać nowe obszary. Zwróciła uwagę, że już na etapie Studium pojawiło się kilka propozycji obszarów, które powinny zostać objęte ochroną.

 


Przedstawicielka Stowarzyszenia Rybaków Wolin zwróciła uwagę na problem połowów paszowych, przez które następuje gwałtowny spadek oraz degradacja zasobów ryb. Zasugerowała, że Plan powinien regulować możliwość wychodzenia w morze jednostek, które realizują ten typ połowów.

 


Ostatnie z pytań dotyczyło morskiej energetyki wiatrowej. Pytano o długość eksploatacji turbin, możliwość korzystania z obszaru zajętego przez farmę wiatrową oraz poruszono problem utylizacji wyeksploatowanych generatorów.