PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

 

W drugiej fazie (styczeń – czerwiec 2015), jako zasadniczy element planu promocji - uruchomiona została wprowadzająca kampania informacyjno-edukacyjna nt. celu, formuły, procedury i głównych założeń planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w ramach której zrealizowane zostały:
 

  • cykl otwartych seminariów informacyjnych w wybranych 8 ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecin) z udziałem ekspertów ze strony partnerów\
  •  
  • kampania informacyjna nt. planu zagospodarowania morza, z wykorzystaniem serwisu internetowego, mailingu oraz tradycyjnych mediów lokalnych (prasa, radio, telewizja) – notatki prasowe, artykuły, relacje, itp.
     
  • towarzysząca kampania edukacyjno-informacyjna poświęcona środowiskowym, społecznym i ekonomicznym uwarunkowaniom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (z wykorzystaniem środków takich jak: ekspozycja mobilna, broszury, oraz informacje w mediach lokalnych)
     

Uzupełnieniem działań informacyjno-edukacyjnych w fazie drugiej była wizyta studialna  przedstawicieli zespołu projektowego i kluczowych interesariuszy do Bergen, w celu bezpośredniego zapoznania się z doświadczeniami norweskimi w zakresie zapewnienia partycypacji publicznej w procesie tworzenia planów zagospodarowania morza, w tym w kontekście relacji: przemysł morski a rybołówstwo i ochrona przyrody.

 

 

Wizyta studialna w Norwegii

 

W dniach 13-16 kwietnia 2015 roku Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej wzięło udział w wyjeździe studialnym do Norwegii. Był on częścią projektu zatytułowanego „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich”, realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen. Przygotowaniem oraz koordynacją przebiegu wizyty zajęli się Oivind Bergh oraz Gro van der Meeren z IMR.

 

DZIEŃ I (13.04.2015)

Bezpośrednio po przylocie delegacja PTMEW udała się do siedziby IMR. Po krótkim lunchu i wprowadzeniu na temat celu wizyty rozpoczęła się ponaddwugodzinna sesja prelekcji. Dotyczyły one bieżących działań IMR, związanych z planowaniem przestrzennym na morzu oraz koordynacji dialogu pomiędzy środowiskiem rybaków a sektorem oil&gas w Norwegii. Przedstawiono także mechanizm konsultacji społecznych, stanowiących element procesu ustalania kwot połowowych w danym roku. Prelegentami byli  Jan Erik Stiansen z IMR Modulf Overvik i Frank Jacobsen z Dyrektoriatu Rybołówstwa.

 

 

DZIEŃ II (14.04.2015)

Dzień drugi rozpoczął się od podróży promem na wyspy, zlokalizowane w niewielkiej odległości od Bergen. Na miejscu koordynatorzy projektu ze strony IMR – Oivind Bergh i Gro van der Meeren przybliżyli delegacji PTMEW specyfikę współpracy pomiędzy sektorem rybołówstwa a pozostałymi

 

gałęziami przemysłu. Bezpośrednio z przystani promowej uczestnicy wyjazdu zostali przewiezieni na teren fabryki pasz, zagospodarowującej odpady z procesu przetwórstwa rybnego.

Kolejnym punktem wizyty na wyspie było zwiedzenie stałej ekspozycji poświęconej historii wyspy, połączone z lunchem.

Po południu, w trakcie wizyty w stacji badawczej Institute of Marine Research, zlokalizowanej na wyspie Austvoll, dyrektor stacji przedstawił metody ochrony poszczególnych gatunków ryb przed negatywnym wpływem działalności firm z sektora wydobywczego. Po spotkaniu z dyrektorem pracownik naukowy laboratoriów stacji zaprezentował delegacji PTMEW praktyczną stronę badań opisanych w prezentacji dyrektora stacji. Wizyta na wyspie zakończyła się po południu. Po powrocie promem do Bergen miała miejsce wspólna kolacja, w której ze strony IMR udział wzięła Gro van der Meeren.

 

 

DZIEŃ III (15.04.2015)

Program trzeciego dnia wypełniła minikonferencja, zorganizowana przez IMR w jednym z hoteli w Stavanger. Dzień rozpoczął się od przelotu z Bergen. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Składało się ono z trzech prelekcji oraz przerwy na lunch. Poprowadzili je Oivind Bergh oraz Gro van der Meeren.

 

Pierwszą prezentację przedstawił Prezes PTMEW Mariusz Witoński. Przybliżył w niej profil działalności Towarzystwa oraz szczegółowo przedstawił cele oraz harmonogram realizowanego projektu.

Kolejnym prelegentem był Sigurd Heiberg Espeland z IMR, który przedstawił prezentację, dotyczącą zarządzania obszarami morskimi w Norwegii. Szczególnie interesujące wątki prezentacji dotyczyły dialogu pomiędzy środowiskami rybaków a administracją morską oraz przemysłem wydobywczym. Espeland szczegółowo omówił doświadczenia płynące z kontaktów z reprezentantami tych środowisk oraz metody komunikacji zarówno z wybranymi grupami zawodowymi, jak i szeroko rozumianym społeczeństwem. Należą do nich organizowane cyklicznie spotkania pod wspólnym tytułem „Tajemnice morza”, przybliżające zainteresowanym tematykę związaną z rozwojem gospodarki morskiej oraz ankiety, za pomocą których bada się sposób oraz zakres terytorialny wykorzystywania naturalnych zasobów morza do działalności gospodarczej.

Przedstawiciel administracji morskiej Geir Hovik Hansen omówił specyfikę planowania przestrzennego obszarów morskich w Norwegii pod kątem prawno-instytucjonalnym. Następnie delegacja PTMEW otrzymała w wersji elektronicznej zestaw istotnych dokumentów – plany zagospodarowania obszarów morskich w Norwegii oraz analizy konfliktów pomiędzy interesariuszami procesu planistycznego. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Środowe popołudnie wykorzystane zostało na podsumowanie trzech dni spotkań oraz dyskusji na temat zarządzania obszarami morskimi.

 

 

DZIEŃ IV (16.04.2015)

16 kwietnia delegacja PTMEW wzięła udział w seminarium pt. „Science meets industry”, zorganizowanym w Stavanger przez Norweskie Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej NORCOWE. Udział w tym wydarzeniu był wyśmienitą okazją do przyjrzenia się mechanizmom, rządzącym współpracą sektora morskiej energetyki wiatrowej ze środowiskami naukowymi w Norwegii. Bezpośrednio po konferencji delegacja PTMEW udała się na lotnisko, skąd o godzinie 18 odleciała do Polski, kończąc tym samym wizytę studialną.

 

 

 


 

Spotkania informacyjne dotyczące planowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

 

W maju i czerwcu PTMEW przeprowadziło cykl spotkań informacyjnych, poświęconych planowaniu przestrzennemu polskich obszarów morskich oraz perspektywom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

 

Spotkania realizowane są ramach projektu "Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich". Pierwsza runda spotkań przewiduje osiem seminariów informacyjnych, prowadzonych w ośmiu miastach portowych na polskim wybrzeżu. Ich celem jest popularyzacja zagadnień poruszanych podczas spotkań, a przede wszystkim zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej w sporządzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

 

Wraz z partnerami z Instytutu Morskiego  przeprowadziliśmy osiem spotkań w następującej kolejności:

 

Szczecin: 28.05.2015

Świnoujście: 29.05.2015

Łeba: 1.06.2015

Władysławowo: 3.06.2015

Kołobrzeg: 17.06.2015

Darłowo: 18.06.2015

Ustka: 19.06.2015

Gdynia: 29.06.2015

 

W spotkaniach udział brali również przedstawiciele Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań, dotyczących procedury planistycznej, przyczyn oraz celów, przyświecających realizacji Planu, jak i szczegółów na temat polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.