PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

 

W pierwszej fazie (wrzesień – grudzień 2014) realizowane były prace przygotowawcze, służące pozyskaniu kluczowych informacji i opracowaniu materiałów wyjściowych oraz skoordynowaniu współpracy z partnerami projektu i partnerami lokalnymi:


 

  • seminarium otwierające projekt (w Trójmieście)– spotkanie zespołu projektowego PTMEW oraz przedstawicieli Partnerów - wstępne konsultacje z partnerami projektu oraz administracją morską (synchronizacja harmonogramudziałań) oraz identyfikacja interesariuszy i partnerów lokalnych
  • zebranie informacji nt. doświadczeń innych państw w zakresie opracowywania planów zagospodarowania obszarów morskich z zapewnieniem odpowiedniej partycypacji publicznej (opracowanie księgi dobrych praktyk)
  • opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjnych nt. sporządzenia planu (strona www, broszury, materiały dla mediów, itp.)
  • opracowanie i przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych nt. morskiej energetyki wiatrowej (strona www, broszury, materiały dla mediów, ekspozycja mobilna, itp.)

 

 

 

 

Seminarium inaugurujące projekt

6 listopada 2014 w Gdańsku odbyło się Seminarium otwierające projekt „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich”, realizowany w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen,  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Seminarium otworzyła prezentacja PTMEW, którą przedstawił Prezes Zarządu Mariusz Witoński. Znalazły się w niej szczegóły, dotyczące profilu działalności Towarzystwa oraz harmonogramu projektu.

 

Kolejnym punktem programu była prezentacja Urzędu Morskiego w Gdyni, którą w imieniu instytucji przedstawił Andrzej Cieślak. Znalazły się w niej informacje na temat podstawy prawnej oraz terminarza prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Dyrektor Cieślak przybliżył słuchaczom również istotę i korzyści płynące z wprowadzenia planu.

 

Dalszą część spotkania wypełniła praca nad skoordynowaniem działań założonych w projekcie z pracami administracji morskiej w celu podniesienia efektywności starań o jak najszerszy udział strony społecznej w procesie planistycznym.

 

 

Drugi blok prezentacji otworzyła Gro van der Meeren z Institute of Marine Research w Bergen. W swojej prezentacji przedstawiła opis zawartości planów zagospodarowania obszarów morskich w Norwegii oraz metody i formy prowadzenia dialogu z interesariuszami na przykładzie Norwegii.

 

Magdalena Matczak reprezentująca Instytut Morski w Gdańsku, której wystąpienie zamykało program Seminarium, przekazała informacje na temat bieżącego stanu prac nad Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.