PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich

Projekt zrealizowany w ramach programu "Obywatele dla Demokracji"

 

Celem projektu było wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez administrację morską po raz pierwszy w Polsce planu zagospodarowania polskich obszarów morskich. Projekt miał za zadanie pobudzić dyskusję publiczną i zaangażować w proces kluczowych interesariuszy lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odnosząc się do wyzwania, jakim jest planowany rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

 

Projekt zakładał realizację w wybranych ośrodkach nadmorskich wieloetapowych konsultacji społecznych w formie seminariów z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych oraz ekspertów i administracji morskiej, prowadzenie towarzyszących działań edukacyjnych oraz opracowanie raportu w formie wniosków do planu a także raportu końcowego z rekomendacjami dotyczącymi doświadczeń i praktyki planistycznej w zakresie partycypacji publicznej.

 

Projekt realizowany był w okresie wrzesień 2014 - kwiecień 2016, w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen. Finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przebieg projektu oraz jego rezultaty przedstawione zostały w raporcie podsumowującym.