PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Cele

 

Celem działania Towarzystwa wspieranie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz promowanie rozwoju gospodarczego związanego z morską energetyką wiatrową, opartego na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz uwzględniającego zasady poszanowania i ochrony środowiska.


Cele statutowe PTMEW realizowane są m.in. poprzez:

  • aktywny udział w procesach legislacyjnych prowadzących do stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego, umożliwiającego efektywną realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych,
  • wsparcie przedsiębiorstw z sektora morskiego zmierzające do wypracowania oferty produkcyjnej i usługowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim,
  • działania informacyjne i promocyjne realizowane poprzez organizację konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do jednostek z sektora publicznego i prywatnego, jak również działalność wydawnicza,
  • współpracę z organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w tym w ramach międzynarodowych inicjatyw finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest transfer praktycznych doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych podnoszących konkurencyjność przemysłu z sektora offshore w Polsce.