PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Akademia OFFSHORE

Akademia OFFSHORE to program szkoleń i seminariów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, realizowany przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki we współpracy z Instytutem Morskiem w Gdańsku (IMG) oraz partnerami branżowymi. Partnerami branżowymi pilotażowej fazy Akademii OFFSHORE w 2012 były Det Norske Veritas (DNV) oraz GL Garrad Hassan (GL).

Misja i cele

Misją Akademii OFFSHORE jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego dostępu do informacji na temat najnowszej wiedzy i najlepszej praktyki w zakresie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz przygotowania i organizacji produkcji i usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.
Celem organizacji seminariów Akademii OFFSHORE jest, poza transferem wiedzy i doświadczeń, umożliwienie pogłębionej, merytorycznej dyskusji na temat możliwych do zastosowania w Polsce rozwiązań technicznych i prawno-organizacyjnych w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Forma działalności

Akademia OFFSHORE realizuje swoje cele poprzez organizację cyklicznych branżowych szkoleń i seminariów tematycznych, poświęconych konkretnym zagadnieniom technicznym lub aspektom naukowym związanym z morską energetyką wiatrową, prezentowanym przez najwyższej klasy ekspertów-praktyków i naukowców działających na rynku europejskim.
Poza stacjonarnymi formami szkoleniowymi Akademia OFFSHORE organizuje wizyty studialne i seminaria wyjazdowe, a także prowadzi działalność wydawniczą i popularyzatorską.

Uczestnicy szkoleń i seminariów

Akademia OFFSHORE adresuje swój program do:
inwestorów i deweloperów rozwijających projekty farm wiatrowych zlokalizowanych w polskich obszarach morskich,
specjalistów i ekspertów świadczących usługi w procesie przygotowania
    i realizacji projektów morskich farm wiatrowych,
producentów i dostawców oferujących swoje produkty dla sektora morskiej energetyki wiatrowej,
pracowników administracji publicznej, prowadzących postępowania związane z realizacją
    projektów morskich farm wiatrowych,
przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych zainteresowanych działalnością dydaktyczną,
    badawczą i wdrożeniową związaną z morską energetyką wiatrową.